Skip til indhold
done

30 dages fortrydelsesret

done

Gratis forsendelse

done

Bedste webshop 2021

done

30 dages fortrydelsesret

done

Gratis forsendelse

done

Bedste webshop 2021

Generelle vilkår og betingelser

Artikel 1 - Definitioner

I disse vilkår og betingelser gælder følgende definitioner:

fortrydelsesfrist: den periode, inden for hvilken forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret;

Forbruger: en fysisk person, der ikke udøver et erhverv, og som indgår en fjernsalgsaftale med den erhvervsdrivende;

dag: kalenderdag;

Tidsbegrænset kontrakt: en fjernkontrakt, der vedrører en række produkter og/eller tjenesteydelser, hvis leverings- og/eller købsforpligtelse er fordelt over en vis periode;

varigt medium: ethvert middel, der gør det muligt for forbrugeren eller den erhvervsdrivende at lagre oplysninger, der er rettet personligt til ham, på en måde, der gør det muligt at konsultere og gense de lagrede oplysninger i fremtiden uden at ændre dem.

Fortrydelsesret: forbrugerens mulighed for at give afkald på fjernsalgsaftalen inden for fortrydelsesfristen;

erhvervsdrivende: en fysisk eller juridisk person, der tilbyder produkter og/eller tjenesteydelser til forbrugere på afstand;

fjernsalgsaftale: en aftale, hvor der som led i et system, som den erhvervsdrivende har tilrettelagt med henblik på fjernsalg af varer og/eller tjenesteydelser, kun anvendes en eller flere fjernkommunikationsteknikker frem til og med tidspunktet for aftalens indgåelse;

fjernkommunikationsmidler: midler, der kan anvendes til at indgå en aftale, uden at forbrugeren og den erhvervsdrivende befinder sig i samme rum på samme tid

Generelle vilkår og betingelser: Disse generelle vilkår og betingelser for den erhvervsdrivende.

Artikel 2 - Den erhvervsdrivendes identitet

Ameling Handel

Goeseelsstraat 2C47, 4817MV BREDA

E-mailadresse: support@zamoda.de

Handelskammerets nummer: 75733706

Btw-identificatienummer: NL219229132B01

Artikel 3 - Anvendelsesområde

Disse generelle betingelser gælder for alle tilbud fra den erhvervsdrivende og alle aftaler om fjernsalg og ordrer mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren.

Inden fjernsalgsaftalen indgås, vil forbrugeren få udleveret teksten til disse generelle vilkår og betingelser. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal det inden indgåelsen af fjernsalgsaftalen gøres opmærksom på, at de almindelige forretningsbetingelser kan konsulteres hos den erhvervsdrivende og vil blive sendt til forbrugeren gratis så hurtigt som muligt efter anmodning fra forbrugeren.

Uanset stk. 1 skal teksten til disse almindelige forretningsbetingelser, når fjernsalgsaftalen indgås elektronisk, stilles til rådighed for forbrugeren i elektronisk form inden fjernsalgsaftalens indgåelse på en sådan måde, at forbrugeren let kan lagre dem på et varigt medium. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal forbrugeren inden indgåelsen af fjernsalgsaftalen informeres om, hvor de almindelige forretningsbetingelser kan konsulteres elektronisk, og at de vil blive sendt til forbrugeren gratis, enten elektronisk eller på anden måde, på forbrugerens anmodning.

Hvis særlige produkt- eller tjenesteydelsesbetingelser gælder ud over disse almindelige betingelser, finder stk. 2 og 3 tilsvarende anvendelse, og forbrugeren kan altid påberåbe sig den for ham mest fordelagtige bestemmelse i tilfælde af modstridende almindelige betingelser.

Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser på et hvilket som helst tidspunkt skulle være helt eller delvist ugyldige eller virkningsløse, skal resten af kontrakten og disse generelle vilkår og betingelser forblive i kraft, og den pågældende bestemmelse skal straks efter fælles aftale erstattes af en bestemmelse, der kommer så tæt som muligt på den oprindelige bestemmelses anvendelsesområde.

Situationer, der ikke er omfattet af disse generelle vilkår og betingelser, skal vurderes "i ånden" af disse generelle vilkår og betingelser.

Eventuelle uklarheder vedrørende fortolkningen eller indholdet af en eller flere bestemmelser i vores vilkår og betingelser skal fortolkes "i ånden" af disse generelle vilkår og betingelser.

Artikel 4 - Tilbuddet

Hvis et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er underlagt betingelser, skal dette udtrykkeligt angives i tilbuddet.

Tilbuddet kan ændres. Iværksætteren er berettiget til at ændre og justere tilbuddet.

Tilbuddet indeholder en fuldstændig og præcis beskrivelse af de produkter og/eller tjenester, der tilbydes. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til, at forbrugeren kan vurdere tilbuddet korrekt. Hvis iværksætteren anvender billeder, er disse en troværdig gengivelse af de produkter og/eller tjenester, der tilbydes. Åbenlyse fejl eller åbenlyse fejl i tilbuddet er ikke bindende for iværksætteren.

Alle billeder, specifikationer og data i tilbuddet er vejledende og kan ikke føre til erstatning eller ophævelse af aftalen.

Billederne af produkterne er en troværdig gengivelse af de tilbudte produkter. Virksomheden kan ikke garantere, at de viste farver nøjagtigt svarer til de faktiske farver på produkterne.

Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er forbundet med at acceptere tilbuddet. Det drejer sig især om:

prisen inklusive afgifter;

de eventuelle omkostninger til forsendelse;

den måde, hvorpå aftalen skal gennemføres, og de skridt, der er nødvendige for at gennemføre den;

om fortrydelsesretten finder anvendelse eller ej;

betalingsmåde, levering og opfyldelse af kontrakten;

fristen for accept af tilbuddet eller den frist, inden for hvilken den erhvervsdrivende garanterer prisen;

niveauet for taksten for fjernkommunikation, hvis omkostningerne ved at anvende teknologien til fjernkommunikation beregnes på et andet grundlag end den almindelige grundtakst for den anvendte kommunikationsform;

om aftalen arkiveres efter dens indgåelse og i givet fald, hvordan forbrugeren kan få adgang til den;

den måde, hvorpå forbrugeren inden aftalens indgåelse kan kontrollere og eventuelt korrigere de oplysninger, som han har givet i henhold til aftalen, hvis han ønsker det;

alle andre sprog end nederlandsk, som kontrakten kan indgås på;

de adfærdskodekser, som den erhvervsdrivende er underlagt, og den måde, hvorpå forbrugeren kan konsultere disse adfærdskodekser elektronisk, og

Mindste løbetid for fjernkontrakten i tilfælde af en udvidet transaktion.

Valgfrit: tilgængelige størrelser, farver og materialetyper.

Artikel 5 - Aftalen

Aftalen indgås, med forbehold af bestemmelserne i stk. 4, på det tidspunkt, hvor forbrugeren accepterer tilbuddet, og de betingelser, der er fastsat heri, er opfyldt.

Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, vil iværksætteren straks bekræfte modtagelsen af den elektroniske accept af tilbuddet. Så længe den erhvervsdrivende ikke har bekræftet modtagelsen af denne accept, kan forbrugeren ophæve aftalen.

Hvis kontrakten indgås elektronisk, træffer iværksætteren passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte elektronisk dataoverførsel og sikre et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren har mulighed for at betale elektronisk, vil den erhvervsdrivende træffe passende sikkerhedsforanstaltninger.

Den erhvervsdrivende kan - inden for de retlige rammer - undersøge forbrugerens evne til at opfylde sine betalingsforpligtelser og alle de forhold og faktorer, der er vigtige for en ansvarlig indgåelse af fjernsalgsaftalen. Hvis den erhvervsdrivende på grundlag af denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå aftalen, har han ret til at afvise en ordre eller en ansøgning eller til at gøre opfyldelsen betinget af særlige betingelser.

Den erhvervsdrivende skal give forbrugeren følgende oplysninger sammen med produktet eller tjenesteydelsen skriftligt eller på en sådan måde, at forbrugeren kan opbevare dem på en tilgængelig måde på et varigt medium:

adressen på den erhvervsdrivendes forretningssted, hvor forbrugeren kan indgive klager;
betingelserne for og måden, hvorpå forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret, eller en klar angivelse af udelukkelsen af fortrydelsesretten;
oplysninger om garantier og eksisterende eftersalgsservice;
de oplysninger, der er omhandlet i artikel 4, stk. 3, i disse betingelser, medmindre den erhvervsdrivende allerede har givet forbrugeren disse oplysninger inden aftalens indgåelse;
betingelserne for opsigelse af aftalen, hvis aftalen har en varighed på over et år eller er tidsubegrænset.
Hvis der er tale om en tidsbegrænset aftale, gælder bestemmelsen i det foregående afsnit kun for den første levering.

Hver aftale indgås under forudsætning af, at de pågældende produkter er tilstrækkeligt tilgængelige.

Artikel 6 - Fortrydelsesret

Ved køb af produkter har forbrugeren mulighed for at ophæve aftalen uden begrundelse i en periode på 14 dage. Denne fortrydelsesfrist begynder dagen efter, at forbrugeren eller en repræsentant, som forbrugeren og den erhvervsdrivende på forhånd har udpeget, har modtaget produktet.

I afkølingsperioden skal forbrugeren behandle produktet og emballagen med omhu. Han pakker kun produktet ud eller bruger det kun i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere, om han ønsker at beholde produktet. Hvis han gør brug af sin fortrydelsesret, skal han returnere produktet til den erhvervsdrivende med alt tilbehør og, så vidt det er rimeligt, i dets oprindelige stand og emballage i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner, som den erhvervsdrivende har givet ham.

Hvis forbrugeren ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, er han forpligtet til at informere iværksætteren inden for 14 dage efter modtagelsen af produktet. Forbrugeren skal give meddelelse herom ved hjælp af en skriftlig meddelelse/email. Når forbrugeren har meddelt, at han/hun ønsker at udøve sin fortrydelsesret, skal han/hun returnere produktet inden for 14 dage. Forbrugeren skal fremlægge bevis for, at det leverede produkt er returneret rettidigt, f.eks. ved hjælp af et postbevis.

Hvis forbrugeren efter udløbet af de i stk. 2 og 3 nævnte frister ikke har meddelt, at han/hun ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, eller ikke har returneret produktet til den erhvervsdrivende, er købet en kendsgerning.

Bemærk venligst, at du ikke kan returnere alle produkter. Vi tager hygiejne meget alvorligt. Produkter, hvor hygiejne er et stort problem, kan ikke accepteres som returvarer.

Artikel 7 - Omkostninger i tilfælde af tilbagekaldelse

Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, afholdes omkostningerne ved returnering af produkterne af forbrugeren.

Hvis forbrugeren har betalt et beløb, skal den erhvervsdrivende tilbagebetale dette beløb så hurtigt som muligt, dog senest 14 dage efter fortrydelsen. Dette er betinget af, at den erhvervsdrivende allerede har modtaget varerne, eller at der kan fremlægges afgørende beviser for den fuldstændige returnering.

Artikel 8 - Udelukkelse af fortrydelsesretten

Den erhvervsdrivende kan udelukke forbrugeren fra fortrydelsesretten for de produkter, der er beskrevet i stk. 2 og 3. Udelukkelsen af fortrydelsesretten gælder kun, hvis den erhvervsdrivende klart har angivet dette i forbindelse med tilbuddet eller i det mindste i god tid inden kontraktens indgåelse.

Det er kun muligt at udelukke fortrydelsesretten for produkter

som er fremstillet af den erhvervsdrivende i overensstemmelse med forbrugerens specifikationer
som klart er af personlig karakter;
som ifølge deres art ikke kan returneres, eller
som hurtigt bliver ødelagt eller ældes;
hvis priser er underlagt udsving på det finansielle marked, som den erhvervsdrivende ikke har kontrol over;
For enkelte aviser og magasiner;
For lyd- og videooptagelser og computersoftware, hvis forsegling er blevet brudt af forbrugeren.
Til hygiejneprodukter, hvor forbrugeren har brudt forseglingen.
Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for tjenesteydelser

vedrørende indkvartering, transport, restaurationsydelser eller fritidsaktiviteter, der skal udføres på en bestemt dato eller i et bestemt tidsrum;
hvis levering er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige samtykke inden udløbet af fortrydelsesfristen;
om væddemål og lotterier.

Artikel 9 - Prisen

I den gyldighedsperiode, der er angivet i tilbuddet, må priserne på de tilbudte produkter og/eller tjenesteydelser ikke forhøjes, med undtagelse af prisændringer som følge af ændringer i momssatserne.

I modsætning til det foregående afsnit kan den erhvervsdrivende tilbyde produkter eller tjenesteydelser, hvis priser er underlagt udsving på det finansielle marked, som ligger uden for den erhvervsdrivendes kontrol, til variable priser. Denne sammenhæng med udsving og det forhold, at de anførte priser er vejledende priser, skal fremgå af tilbuddet.

Prisforhøjelser inden for 3 måneder efter kontraktens indgåelse er kun tilladt, hvis de følger af lovbestemmelser eller forordninger.

Prisforhøjelser fra 3 måneder efter kontraktens indgåelse er kun tilladt, hvis iværksætteren har accepteret dem og:

de følger af lovbestemmelser eller forskrifter, eller
forbrugeren har ret til at opsige aftalen på den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.
De priser, der er anført i tilbuddet om produkter eller tjenesteydelser, er inklusive moms.

Der tages forbehold for trykfejl og fejl i alle priser. Der påtages intet ansvar for følgerne af tryk- og satsfejl. I tilfælde af trykfejl er iværksætteren ikke forpligtet til at levere produktet til den forkerte pris.

Artikel 10 - Overholdelse og garanti

Den erhvervsdrivende garanterer, at produkterne og/eller tjenesteydelserne er i overensstemmelse med aftalen, de specifikationer, der er anført i tilbuddet, de rimelige krav til pålidelighed og/eller brugsegnethed samt de lovbestemmelser og/eller statslige bestemmelser, der gælder på tidspunktet for aftalens indgåelse. Hvor det er aftalt, garanterer iværksætteren også, at produktet er egnet til andet end almindelig brug.

En garanti, der ydes af den erhvervsdrivende, producenten eller importøren, berører ikke de lovbestemte rettigheder og krav, som forbrugeren kan gøre gældende over for den erhvervsdrivende på grundlag af aftalen.

Eventuelle mangler eller forkert leverede produkter skal meddeles skriftligt til Entreprenøren inden for 14 dage efter leveringen. Produkterne skal returneres i den originale emballage og i ny stand.

Entreprenørens garantiperiode svarer til producentens garantiperiode. Iværksætteren er dog under ingen omstændigheder ansvarlig for produkternes endelige egnethed til forbrugerens individuelle anvendelse eller for rådgivning om produkternes anvendelse eller anvendelse.

Garantien gælder ikke, hvis:

Forbrugeren har selv repareret og/eller ændret de leverede produkter eller har fået dem repareret og/eller ændret af en tredjepart;

De leverede produkter er blevet udsat for unormale forhold eller på anden måde behandlet uagtsomt eller i strid med Entreprenørens anvisninger og/eller håndteret i strid med emballagen;

Manglerne skyldes helt eller delvis de bestemmelser, som staten har udstedt eller vil udstede med hensyn til de anvendte materialers art eller kvalitet.

Artikel 11 - Levering og udførelse

Entreprenøren skal udvise den største omhu ved modtagelse og udførelse af ordrer på produkter.

Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har oplyst til virksomheden.

Med forbehold af det, der er anført i artikel 4 i disse almindelige forretningsbetingelser, vil virksomheden udføre accepterede ordrer hurtigt, dog senest inden for 30 dage, medmindre forbrugeren har accepteret en længere leveringsfrist. Hvis leveringen forsinkes, eller hvis en ordre ikke eller kun delvist kan opfyldes, vil forbrugeren blive informeret herom senest 30 dage efter ordren. I dette tilfælde har forbrugeren ret til at ophæve aftalen uden omkostninger og til at få erstatning.

I tilfælde af opløsning i henhold til det foregående afsnit tilbagebetaler iværksætteren det beløb, som forbrugeren har betalt, hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter opløsningen.

Hvis det ikke er muligt at levere et bestilt produkt, vil Entreprenøren bestræbe sig på at levere en erstatningsvare. Det skal meddeles på en klar og forståelig måde, at der vil blive leveret en erstatningsvare, senest ved leveringen. Fortrydelsesretten kan ikke udelukkes i forbindelse med erstatningsartikler. Udgifterne til returforsendelsen afholdes af iværksætteren.

Risikoen for beskadigelse og/eller tab af produkterne ligger hos iværksætteren indtil tidspunktet for overdragelse til forbrugeren eller en tidligere udpeget repræsentant, som iværksætteren har fået kendskab til, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Artikel 12 - Fortsat drift: varighed, ophør og fornyelse

Opsigelse

Forbrugeren kan til enhver tid opsige aftalen på ubestemt tid, som også omfatter regelmæssig levering af varer (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, med forbehold af de gældende opsigelsesregler og et opsigelsesvarsel på højst en måned.

Forbrugeren kan til enhver tid opsige aftalen for en fast periode, der omfatter regelmæssig levering af varer (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, ved udløbet af den faste periode, under overholdelse af de gældende opsigelsesregler og med et varsel på højst en måned.

Forbrugeren kan opsige de aftaler, der er omhandlet i de foregående stykker

ophøre når som helst og ikke være begrænset til at ophøre på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;

afslutte dem i det mindste på samme måde, som de blev afsluttet af ham

altid ophøre med samme opsigelsesvarsel, som den erhvervsdrivende har fastsat for sig selv.

Udvidelse

En kontrakt, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter regelmæssig levering af varer (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, kan ikke stiltiende forlænges eller fornyes for en bestemt periode.

Uanset stk. 1 kan en tidsbegrænset aftale om regelmæssig levering af dagblade, ugeaviser eller magasiner automatisk forlænges for en periode på højst tre måneder, hvis forbrugeren har ret til at opsige den forlængede aftale ved udløbet af forlængelsesperioden med et varsel på højst en måned.

En tidsbegrænset aftale om regelmæssig levering af varer eller tjenesteydelser kan kun forlænges automatisk på ubestemt tid, hvis forbrugeren til enhver tid har ret til at opsige aftalen med et varsel på højst en måned, og med et varsel på højst tre måneder, hvis aftalen vedrører regelmæssig levering af dagblade eller ugeaviser eller tidsskrifter, men mindre end en gang om måneden.

En tidsbegrænset kontrakt om regelmæssig levering af dagblade og ugeaviser og magasiner i form af et introduktionsabonnement (prøve- eller introduktionsabonnement) videreføres ikke stiltiende og ophører automatisk ved prøve- eller introduktionsperiodens udløb.

Varighed

Hvis en aftale har en varighed på over et år, kan forbrugeren til enhver tid efter udløbet af et år opsige den med op til en måneds varsel, medmindre rimelighed og rimelighed forhindrer en opsigelse før udløbet af den aftalte varighed.

Artikel 13 - Betaling

Medmindre andet er aftalt, skal de beløb, som forbrugeren skal betale, betales senest 7 arbejdsdage efter begyndelsen af den i artikel 6, stk. 1, omhandlede fortrydelsesperiode. Hvis der er tale om en aftale om levering af en tjenesteydelse, begynder denne periode at løbe, efter at forbrugeren har modtaget bekræftelse af aftalen.

Forbrugeren har pligt til straks at meddele operatøren eventuelle ukorrektheder i de afgivne oplysninger eller den angivne betaling.

I tilfælde af manglende betaling fra forbrugerens side og med forbehold af lovmæssige begrænsninger er iværksætteren berettiget til at opkræve forbrugeren for alle rimelige omkostninger, der er angivet på forhånd.

Artikel 14 - Klageprocedure

Klager over aftalens gennemførelse skal beskrives fuldstændigt og tydeligt og indsendes til den erhvervsdrivende senest 7 dage efter, at forbrugeren har opdaget manglerne.

Klager, der indgives til den erhvervsdrivende, vil blive besvaret inden for en frist på 14 dage fra datoen for modtagelsen. Hvis en klage kræver en forventeligt længere behandlingstid, svarer den erhvervsdrivende inden for 14-dagesperioden med en kvittering for modtagelsen og en angivelse af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.

Hvis klagen ikke kan løses ved fælles overenskomst, opstår der en tvist, som er omfattet af tvistbilæggelsesproceduren.

En klage suspenderer ikke den erhvervsdrivendes forpligtelser, medmindre den erhvervsdrivende skriftligt anfører andet.

Hvis en klage fra entreprenøren findes berettiget, skal entreprenøren efter eget valg erstatte eller reparere de leverede produkter gratis.

Artikel 15 - Tvister

Kun nederlandsk lovgivning finder anvendelse på aftaler mellem iværksætteren og forbrugeren, som disse generelle betingelser finder anvendelse på. Selv hvis forbrugeren bor i udlandet.